A Neumann János Számítógéptudományi Társaság
„MultiMédia az Oktatásban” Szakosztályának (NJSZT-MMO) Alapszabálya
 1. A MultiMédia az Oktatásban (továbbiakban: NJSZT-MMO) szakosztály céljai és tevékenységi köre az 1. számú mellékletben találhatók.
 2. Az MMO a Neumann János Számítógéptudományi Társaság (NJSZT) szakosztálya (NJSZT-MMO).
 3. Az NJSZT-MMO-nak bárki tagja lehet, aki
  1. a tevékenységi körben meghatározott területeken dolgozik vagy tanul
  2. az NJSZT-MMO céljaival egyetért
  3. elfogadja az NJSZT-MMO alapszabályát.
 4. Az NJSZT-MMO-nak szavazati jogú tagja az, aki a III. pont feltételei mellett az NJSZT tagja is.
 5. A tagok és a szavazati jogú tagok felvételében a szakosztály elnöke (továbbiakban: elnök), vitás esetekben a szakosztály elnöksége (továbbiakban: elnökség) dönt.
 6. Valamennyi tag egyenlő joggal vesz részt az NJSZT-MMO (nem-vezetőségi) munkájában.
 7. Megválasztása esetén bármelyik szavazati jogú tag részt vehet az NJSZT-MMO vezetésében.
 8. Az NJSZT-MMO legfőbb döntéshozó testülete a közgyűlés:

  1. A közgyűlés tagokból és szavazati jogú tagokból áll.
  2. Az alapszabályt ill. a vezetőséget érintő kérdésekben a közgyűlés dönt.
  3. A közgyűlést az elnök, vagy az elnökség legalább két tagja, vagy a tagok legalább 30%-ának javaslata alapján az elnök hívja össze, az érvényes kérést követően maximum 3 hónapon belül.
  4. A közgyűlésről a tagokat és a szavazati jogú tagokat levélben vagy elektronikus úton legalább az esemény előtt egy hónappal értesíteni kell.
  5. Jelenlétnek minősül a közgyűlés helyszínén történő személyes megjelenés, valamint a közgyűlés ideje alatti on-line elektronikus elérés (továbbiakban jelenlévők).
  6. Határozatképes a közgyűlés, ha a szavazati jogú tagok legalább 50 %-a jelen van.
  7. Határozatképtelenség esetén az ülés 30 perc múlva megismételhető. A másodszorra összehívott ülés létszámra való tekintet nélkül határozatképes. 
  8. Szavazni személyesen vagy a közgyülést megelőző egy hónapban elektronikusan lehet.
  9. A szavazati jog nélküli tagok szavazata érvénytelen.
  10. Érvényes a szavazás, ha a feltett kérdésre a szavazati joggal rendelkező szavazóktól legalább 50 % plusz 1 igenlő szavazat érkezik.
  11. Személyi kérdésekben a szavazás titkos.
  12. Nem-személyi kérdésekben a szavazás akkor titkos, ha ezt legalább a jelenlevők 30 %-a kéri.
  13. A közgyűlés maximum 3 évente elnököt és 10 (új elnök választása esetén 9) elnökségi tagot választ.
  14. Az elnök egyszer választható újra, így maximum 6 évig lehet folyamatosan tisztségében.
  15. Az elnök második periódusa végeztével köteles javaslatot tenni egy új elnök személyére.
  16. Amennyiben a közgyűlés új elnököt választ, a leköszönő elnök automatikusan tagja lesz az új elnökségnek.
  17. Személyi döntés esetén az elnökség a választásban nem érintett levezető elnököt és szavazatellenőrző tagot (indokolt esetben tagokat) kér fel.
  18. A választásban nem érintett levezető elnök és szavazatellenőrző(k) személyére a közgyűlés is javaslatot tehet.
  19.  A választásban nem érintett levezető elnök és szavazatellenőrző(k) személyét illetően a közgyűlés dönt.
 9. Az NJSZT-MMO vezetősége az elnökből és a 10 elnökségi tagból áll.
  1. Az NJSZT-MMO-ot az elnök képviseli a hazai és a nemzetközi szervezetekben és fórumokon egyaránt.
  2. Az elnök feladata:
   1. az NJSZT-MMO hazai és nemzetközi képviselete
   2. az NJSZT-MMO szakmai és társadalmi elismertségének a biztosítása
   3. a társszervezetekkel az együttműködés biztosítása
   4. a tagok és a külvilág felé az információáramlás biztosítása
   5. az elnökségi ülések és a közgyűlések összehívása és levezetése.

  1. Az elnökség az NJSZT-MMO irányító szerve, döntéseit többségi szavazattal hozza (egyenlőség esetén az elnök dönt):

   1. vitás esetekben (tagfelvétel vagy kizárás) dönt a tagság kérdésében

   2. dönt a szakmai irányelvekről és a szakmai események (konferenciák stb.) megtartásáról
   3. vitás esetekben dönt szervezési és információs kérdésekben
   4. dönt a vezetőség munkáját támogató szakmai csoportok létrehozásáról, írányításáról
   5. dönt a vezetőség munkáját támogató személyek (alelnökök, titkár) felkéréséről, valamint a felkért személyek elnökség által adható jogköreiről
   6. előkészíti a közgyűlés napirendi pontjait
   7. résztvesz az NJSZT-MMO munkájának és rendezvényeinek a szervezésében
   8. az elnökség a szavazásos döntéseit Email-en keresztül is meghozhatja.
 1. Az alelnökök személyét az elnökség választja, az NJSZT-MMO elnökségének tagjai közül.

 2. A titkár személyét az elnökség választja, az NJSZT-MMO szavazati jogú tagjai közül.

 3. Egyéb kérdésekben ill. vitás esetekben az NJSZT alapszabálya a mérvadó.

 4. Az NJSZT-MMO által adományozható díjak a 2. számú mellékletben találhatók.

 5. Az NJSZT-MMO által működtetett szakmai csoportok valamint a tagozatok működésének részletei a 3. számú mellékletben találhatók.

 6. Az NJSZT-MMO hivatalos szakmai folyóirata a Journal of Applied Multimedia (JAMPAPER).

 7. Az NJSZT-MMO hivatalos Internet oldala a: www.mmo.njszt.hu .

  Mellékletek:
  I. NJSZT MultiMédia az Oktatásban szakosztály céljai és tevékenységi köre
  II. NJSZT MultiMédia az Oktatásban szakosztály által adományozott díjak
  III. NJSZT MultiMédia az Oktatásban szakosztály által működtetett szakmai csoportok